Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu : Marek G. Zieliński

Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu : Marek G. Zieliński (redaktor).

Opis książki historycznej pod redakcją Marka G. Zielińskiego pt. Skryptorium. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu : Księga honorowa, którą polecamy bardzo uwadze czytelników, jest świadectwem uznania dla dokonań naukowych Profesora Tomasza Nowakowskiego. Powstała jako podziękowanie za wkład Profesora w kreowanie bydgoskiego środowiska historycznego oraz wyraz wdzięczności za tak aktywny i życzliwy udział w rozwoju Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przyjaciel – mediewista

Dawne i szacowne są tradycje kształcenia historyków na naszej Uczelni, sięgają bowiem początków istnienia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w latach 1969‒1974. Po niemal dwóch dekadach przerwy, już w murach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, odrodziły się studia historyczne w 1989 roku. W wyodrębnionej wówczas pod kierownictwem prof. Włodzimierza Jastrzębskiego Katedrze Historii zatrudniony został obok innych nauczycieli akademickich i naukowców, upamiętniany dziś honorową Księgą, wówczas doktor, dziś profesor tytularny, Tomasz Nowakowski. W swojej wieloletniej karierze naukowej i dydaktycznej łączył zawsze harmonijnie różne pola badawcze. Interesowały Go bowiem w równym stopniu historia średniowieczna, historia idei, źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii. Niebagatelne znaczenie dla inspiracji myśli naukowej Tomasza Nowakowskiego miała także postać naszego patrona, króla Polski Kazimierza III Wielkiego, szczególnie w bezpośrednim związku z dziejami Bydgoszczy. Profesor Tomasz Nowakowski w trakcie kilku dekad owocnych poszukiwań naukowych zrealizował wiele ważnych projektów, które w formie monograficznych publikacji weszły na stałe do rodzimej historiografii, jak książki o arengach dokumentów średniowiecznych, małopolskich elitach władzy na przełomie XIII/XIV wieku, poszukiwaniach rocznika płockiego Jana Długosza czy wreszcie Kazimierzu Wielkim i jego państwie. Sympatia i zrozumienie dla potrzeb innych badaczy oraz studentów towarzyszyły też kształceniu młodej kadry naukowej przez Dostojnego Jubilata. Jego funkcje promotora i recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Szczecińskim czy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie stanowią bezdyskusyjne dowody szacunku i autorytetu, jakimi otoczony jest Profesor Tomasz Nowakowski w krajowym środowisku historycznym. Rozpoczynał swoją pracę w odrodzonej Katedrze Historii, później pracował w Instytucie Historii, dziś na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jednak niezmiennie przyczyniał się do kreowania bydgoskiego ośrodka historycznego, wnosząc zawsze rozsądny i koleżeński wkład Przyjaciela ‒ mediewisty.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Woźny

Przyjaciel ‒ mediewista. Słowo Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego …………… 5 Tabula gratulatoria ……………………………………………………………………………………………….7 Profesor Tomasz Nowakowski ‒ historyk średniowiecza (Marek G. Zieliński) ………….. 9 Wykaz publikacji Profesora Tomasza Nowakowskiego za lata 1980‒2021 ………………. 13 Justyna Białowąs Kariera Stanisława Sówki z Gólczewa (do nominacji na biskupstwo płockie w 1368 roku) ………………………………………………. 19 Witold Brzeziński „Porwanie” Polikseny, córki Jana ostroroga, czyli o swobodzie doboru małżeńskiego przez pannę szlachecką według statutów i w praktyce społecznej w późnym średniowieczu i u progu nowożytności uwag kilka ……………………………………………….. 39 Barbara Maria Gawęcka Źródła do dziejów wyposażenia kościoła pw. św. Teresy z Ávili w Wyśmierzycach …. 53 Janusz Grabowski Podkoniuszowie i trębacze na dworze Janusza II księcia mazowieckiego (1471‒1495) ….. 73 Aleksandra Sara Jankowska okruchy konferencji ryskiej w dokumentach ze zbiorów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ………….. 87 Aleksander Jankowski U źródeł obrazowania idei compassio Mariae ………………………………………………………115 Tomasz Jasiński „Papieska” rytmika w dokumentach prawnych Konstantyna Wielkiego i styl Gallowy w Pasji świętych męczenników Izaaka i Maksymiana z połowy IV wieku w świetle analizy cursusu mixtus ………………………………………………………………………………………131 Dariusz Karczewski Bydgoski burmistrz i młyn w Jachicach. Przyczynek źródłowy do poznania elit średniowiecznego społeczeństwa Bydgoszczy ……………………………………………………..151 Adam Kosecki Samorząd miejski Radziejowa w latach 1422–1500 ……………………………………………. 159 Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski Ideały władzy biskupiej i normy prawne a militarna aktywność episkopatu polskiego w XII‒XIV wieku …………………………………………………………………………………………… 231

Albert S. Kotowski Dzieje Bydgoszczy w historiografii niemieckiej …………………………………………………. 261 Edmund Mikołajczak Uwagi o życiu gospodarczym średniowiecznego Inowrocławia ……………………………. 285 Jerzy Rajman Tomasz z Bydgoszczy i jego krajanie w Krakowie (XV – 1. ćwierć XVI wieku) ……..301 Sebastian Ruciński Prefektura miasta Rzymu w pierwszej połowie VI wieku w świetle Variae Kasjodora … 315 Dariusz Spychała, Przynależność konfesyjna ostrogotów za Teodoryka Wielkiego. Między Kościołem plemiennym a powszechnym ……………………………………………………………………………. 329 Agnieszka Teterycz-Puzio Pacoslaus magnus qui et mediator – wpływ małopolskiego możnowładcy Pakosława Starego na politykę książąt krakowsko-sandomierskich w pierwszej połowie XIII wieku …………………………………………………………………………………………. 343 Jan Tęgowski Uzupełnienia i poprawki do Pierwszych pokoleń Giedyminowiczów ……………………… 365 Andrzej Topij Sądownictwo łotewskie w okresie okupacji niemieckiej 1941‒1944 ……………………… 383 Jacek Woźny Dzieje badań archeologicznych w dorzeczu Brdy ……………………………………………….. 395 Marek G. Zieliński Udział Ignacego Danielewskiego, delegata z chełmna, w uroczystościach pogrzebowych Kazimierza III Wielkiego w 1869 roku ………………………………………… 417 Sławomir Zonenberg Kwestia wiarygodności kroniki Simona Grunaua ……………………………………………….. 447 Zbigniew Zyglewski Komasacja i dezintegracja terytorialno-administracyjna Kujaw w drugiej połowie XIV wieku …………………………………………………………………………………………. 467

Książka historyczna ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Strona wydawnictwa.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.